Bez papira: Ovo su vaša prava!

Ove informacije su također dostupne na sljedećim jezicima: Deutsch, Français, Italiano, English, Español, Português, Türkçe, Shqip

Da li živite ili radite u Švajcarskoj bez boravišne dozvole?

U Švajcarskoj živi oko 150'000 ljudi bez važeće boravišne dozvole. Osobe «bez papira» ili «nelegalne» su radnici bez regulisanog statusa boravka, posebno na poslovima čišćenja, u privatnim domaćinstvima, na gradilištima, u restoranima i hotelima, u saobraćaju ili u poljoprivredi.

Bez obzira da li ste ušli u Švajcarsku bez vize ili važeće boravišne dozvole, ili ste ostali nakon isteka boravišne dozvole, vi imate osnovna prava. Ljudska prava nisu vezana za boravišni status. Ona važe za sve.

Ova stranica sadrži korisne informacije za svakodnevni život i objašnjava vaša prava. U tome Vam mogu pomoći i savjetovališta za osobe bez dokumenata u kantonu u kojem živite. Njima možete s povjerenjem objasniti sve aspekte svoje situacije. Ove službe su nezavisne i podliježu obavezi zaštite podataka. Nikada nije prerano ili prekasno da se informišete. Ovdje ćete naći korisne adrese.

Više informacija možete pronaći i u sindikatu Unija. U osnovi važi slijedeće: vaša dokumenta i lične stvari pripadaju vama. Nijedno lice i nijedan organ nema pravo da ih konfiskuje. Značajno je da možete dokazati svoje tvrdnje. Dakle zadržite sve dokaze, tekstualne poruke, pisma, ugovore, dnevnike, itd.

Više informacija, koje su za vas korisne, možete pronaći na primjer u dosijeu «Moja prava na radnom mjestu» ili u vašem regionalnom Unija-sekretarijatu.

Pregled tema:

1. Regulisanje boravka

Ljudi izvan EU imaju vrlo malo mogućnosti da dobiju boravišnu dozvolu u Švajcarskoj. Za osobe bez papira "SansPapiers" praktčno postoji samo dozvola za posebne slučajeve ili dozvola kroz brak/registrovano partnerstvo.

 • Dozvola za posebno teške slučajeve

  Zakon trenutno propisuje da osobe bez dokumenata moraju odmah napustiti Švajcarsku, osim ako ne postoji "ozbiljan slučaj lične nevolje». 

  Odluke o zahtjevima za posebno teške slučajeve su u nadležnosti kantona: Prijave se podnose Upravi za migracije kantona prebivališta. U svakom slučaju, cjelokupna lična situacija se provjerava pojedinačno. Praksa se razlikuje od kantona do kantona i u velikoj mjeri zavisi od političkog konteksta. Ako kanton prihvati zahtjev za teške slučajeve, Savezne vlasti (Konfederacija) moraju dati saglasnost za odobrenje. U većini slučajeva Konfederacija daje svoju saglasnost.

  Vlasti polaze od toga, da nije riječ o posebno prekarnom slučaju ako je boravak kraći od pet godina. Zahtjev se ozbiljno razmatra tek nakon dužeg boravka. Pri tome se u obzir uzimaju različiti kriterijumi, od kojih je jedan

  «napredna integracija», kao što je dužina boravka u Švajcarskoj, finansijska nezavisnost, integracija, sređeno zdravstveno stanje, krivični dosije i mnogi drugi. Konkretno, za mnoga lica bez dokumenata, koja su u Švajcarskoj više od 10 godina (ili 5 godina za porodice sa djecom školskog uzrasta), finansijski su nezavisna, nemaju krivični dosije i govore nacionalni jezik, reguliše se dozvola boravka.

  Čak i ako ste dobili pravno obavezujuću, negativnu odluku o azilu, možete podnijeti zahtjev za boravišnu dozvolu po osnovu klauzule za teške slučajeve ako švajcarske vlasti znaju za vaš boravak u trajanju od najmanje 5 godina.  U praksi, međutim, 5 godina je daleko od dovoljnog u mnogim kantonima.

  Posebno su zaštićene žrtve trgovine ljudima. Ako jeste ili ste bili primorani da radite pod prijetnjom ili upotrebom nasilja ili zbog navodnih dugova, na primjer, jeste ili ste bili seksualno iskorišćavani ili eksploatisani na poslu, jeste ili ste bili prinuđeni na zločine ili prosjačenje, možete biti podržani i dobiti regularnu dozvolu boravka. Ovo važi i onda, ako ste formalno pristali na svoju eksploataciju.

 • Spajanje porodice

  Svako ima pravo na brak. U praksi, međutim, to nije lako za osobe bez dokumenata. Strani državljani koji žele da stupe u brak moraju dokazati svoj zakoniti boravak u Švajcarskoj. Osim toga Matične službe dužne su da obavijeste migracione organe o prisustvu nelegalnih nevjesta i mladoženja. Međutim, Savezni vrhovni sud je odlučio da se udaja/ženidba bez dokumenata generalno ne može odbijati u Švajcarskoj. To znači, da se svaki pojedinačni slučaj mora ispitati i migraciona služba mora izdati takozvanu toleranciju boravka ako su ispunjeni određeni kriterijumi da bi se mogao sprovesti postupak pripreme za brak. Praksa se razlikuje od kantona do kantona. Saznajte više o proceduri kod neke savjetodavne službe.

  Parovi istog pola se mogu vjenčati. Isto tako prethodno registrovano partnerstvo mogu pretvoriti u brak, podnošenjem zajedničke izjave matičnoj službi.

  Ako postoji sumnja na fiktivni brak ili partnerstvo iz interesa, vlasti u Švajcarskoj moraju odbiti brak ili partnerstvo. U ovom slučaju, nemate drugog izbora već da otputujete u svoju zemlju čiji ste državljanin i tamo se vjenčate, a potom da podnesete zahtjev za spajanje porodice ili da podnesete zahtjev za vizu s ciljem pripremnog postupka za sklapanje braka odnosno partnerstva u Švajcarskoj kako biste mogli regularno ući u Švajcarsku.

  Ako se razvedete u prve tri godine nakon sklapanja braka ili partnerstva, rizikujete - čak i ako ste žrtva nasilja u porodici - da se vaša boravišna dozvola (dozvola B) više neće produžiti.  Ako ste živjeli u Švajcarskoj nekoliko godina prije vjenčanja, morate u zavisnosti od situacije (sa ili bez djece) da podnesete zahtjev za dozvolu za posebno teške slučajeve.

  Drugi slučajevi

  Ako ste maloljetni i jedan od vaših roditelja ima uobičajenu situaciju, onda ta osoba može da podnese zahtjev za dozvolu boravka za vas. Isto važi, ako ste majka maloljetnog djeteta, sa švajcarskim državljanstvom ili državljanstvom evropske unije ili redovno boravi u Švajcarskoj.

 • Bez državljanstva

  Vi ste u Švajcarskoj lice bez državljanstva, ako ga bez svoje krivice nemate ili više nemate i nemate mogućnost da ga dobijete. Vi možete podnijeti zahtjev za priznavanje lica bez državljanstva Državnom Sekretarijatu za migraciju (SEM), kako biste dobili boravišnu dozvolu (B) i putnu ispravu za putovanje u inostranstvo.

  Ako ste maloljetni i živite u Švajcarskoj već 5 godina, možete se prijaviti za pojednostavljenu proceduru dobijanja državljanstva.

  Proces traje dugo i komlikovan je. Vi morate posebno da dokažete, da vas ni jedna zemlja ne priznaje kao svog državljanina. Priznanje je neophodno jer kao osoba bez državljanstva rizikujete da budete, (ponovo) pritvoreni do deportacije, čak i ako vaše protjerivanje krši važeći zakon.

2. Zdravlje

Ljudi bez dokumenata često žive u teškim uslovima. Posao je često naporan i štetan po zdravlje. Pored toga, postoji životni stres zbog neregulisanog boravišnog statusa. Ovo može imati negativan uticaj na vaše zdravlje. 

Zdravstveni vodič Švajcarskog crvenog krsta (SRK), Caritasa i federalnog zavoda za javno zdravstvo (BAG) pruža vam dodatne informacije (dostupno u savjetodavnim centrima ili www.migesplus.ch).

 • Pravo na zdravstvenu zaštitu

  U Švajcarskoj su sve zdravstvene ustanove i ljekari dužni da pruže pomoć u hitnim slučajevima. Ako vam je potrebna medicinska pomoć, bilo da ste bolesni ili povrijeđeni, morate se liječiti, sa ili bez zdravstvenog osiguranja. U bolnicama postoje socijalni radnici. Oni vam mogu pomoći ako imate problema.

  Ljekari i bolničko osoblje dužni su da čuvaju tajnost podataka. Oni ne smiju prijaviti policiji ili Službi za migraciju vaše ime, datum rođenja i kontakt podatke.

  Savjet: Razne privatne organizacije nude besplatnu ili jeftinu zdravstvenu zaštitu na lokalnom nivou. U pojedinim kantonima javne bolnice su u obavezi da obezbijede osnovnu medicinsku njegu o trošku državne blagajne, jer su određene institucije stvorile rezerve upravo za tu namjenu (Socijalne službe, kantonalne vlasti, bolnice itd.). Ako nemate zdravstveno osiguranje i lokalne vlasti nisu u obavezi da plaćaju vaše liječenje, moraćete troškove pod određenim okolnostima da preuzmete sami. U ovom slučaju, plaćanje se može izvršii u ratama.

 • Pravo na zdravstveno osiguranje

  Vi imate pravo na zdravstveno i osiguranje i osiguranje od nezgode. Jedini podaci potrebni za ovo su vaše prezime, ime, datum rođenja i adresa za kontakt.

  Svi koji su po zakonu zdravstveno osigurani imaju pravo na isti tretman, bez obzira na njihov boravišni status. Troškove liječenja, boravka u bolnici, trudnoće i porođaja snosi zdravstveno osiguranje.

  Liječenje zuba, s druge strane, nije pokriveno osnovnim osiguranjem.

  Zdravstveno osiguranje u Švajcarskoj nije besplatno. Plaćate mjesečni iznos (tkzv. «premiju»), jedan dio troškova liječenja («Franšizu») i 10% troškova («koje plaćate sami»). Ako su vaši prihodi niski, određeni kantoni nude mogućnost prijave za smanjenje premije («Redukcija premije»). Takođe i osiguravajuća društva za zdravstveno osiguranje podliježu obavezi čuvanja povjerljivih podataka. Oni mogu vaše lične podatke proslijediti Migracionoj službi ako ste im dali pismeni pristanak na to, ili ako im se saglasnost ne može dostaviti a to je u vašem interesu, što zapravo nikada nije slučaj. Preporučujemo da prilikom sklapanja ugovora sa osiguranjem navedete adresu pouzdanog «legalnog» trećeg lica.

  Pažnja! Ako nemate zdravstveno osiguranje, imaćete problema sa dobijanjem medicinske njege, plaćanjem usluga koje primate i liječenjem. Razlike između kantona su velike.

  Vi se morate osigurati u roku od tri mjeseca po ulasku u Švajcarsku. U slučaju zakašnjenja prijavljivanja (poslije više od 3 mjeseca po ulasku) može osiguranje zahtijevati doplatu premije od 50 % za period koji odgovara dvostrukom trajanju kašnjenja. Međutim osiguranje ne stupa na snagu retrospektivno, iako premiju morate platiti retrospektivno.

  Mnogi ljudi sklapaju dobrovoljno dopunsko osiguranje, a da ga ne mogu da plate: Posljedice su znatne, u smislu zaduživanja a samim tim sprečavanja budućeg regulisanja

  Savjet: Nikada ne potpisujte nešto, ako niste sigurni da razumijete, o čemu se radi.

 • Pravo na osiguranje od nezgode

  Svi zaposleni u Švajcarskoj moraju biti osigurani od nezgoda na radu i profesionalnih bolesti,  pa i ako nemaju boravišnu dozvolu. Ovo uključuje zaposlene u domaćinstvima, učenike, pripravnike i volontere. Ako kod istog poslodavca radite najmanje 8 sati nedeljno, osigurani ste i od nezgode van rada. Premije za obavezno osiguranje plaća poslodavac . Premije za obavezno osiguranje od nesreće van rada, ako su predviđene, takođe snosi poslodavac.

  Pažnja! Čak i ako vaš poslodavac ne ispunjava svoje obaveze socijalnog osiguranja, vi ste osigurani i imate pravo na usluge. Ako se liječite zbog nezgode na radu ili usljed profesionalne bolesti, ne morate sami da plaćate račun: Troškove pokriva osiguranje za slučaj nezgode vašeg poslodavca.

  Pažnja! Osiguravajuća društva od nezgode obično podliježu povjerljivom čuvanju podataka. Međutim, po zakonu su obavezni da obavijeste organe za migracije ako pronađu dokaze o radu na crno, odnosno rad koji nije prijavljen socijalnom osiguranju.

 • Reproduktivna prava (kontracepcija, abortus itd.) i prevencija polno prenosivih infekcija (HIV/Aids, i druge polno prenosive bolesti)

  Ljekari, bolnice i specijalni savjetodavni centri pružaju informacije o kontraceptivnim sredstvima za žene i muškarce i o nasilnom prekidu trudnoće. 

  Korišćenjem kondoma tokom seksualnih odnosa štitite se od HIV/Aids i od drugih polno prenosivih bolesti. Dostupne su bez recepta u svakoj apoteci i robnim kućama, a neke institucije ih čak i besplatno izdaju. Testovi na HIV- mogu se obaviti u specijalizovanim centrima anonimno jeftino ili besplatno. Informacije o temi HIV/Aids možete pronaći na različitim jezicima na  www.aids.ch ili www.migesplus.ch.

   

3. Posao

Ako se sa nekom osobom dogovorite da ćete raditi za nju, a ona vam zauzvrat obeća platu, onda se to smatra da je uspostavljen ugovor o radu. Čak ako je dogovor samo usmeni. Ugovor o radu Vam ne dozvoljava da regulište svoju situaciju ali vam garantuje minimalne uslove rada.

 • Prava na radu
  • Pravo na uslove rada i plate u skladu sa kolektivnim ugovorima o radu, lokalnim običajima, profesionalnom praksom i standarnim ugovorima o radu.
  • Maloljetnici: Zabrana rada mlađima ispod 15-godina i radni dan ne bi trebao da traje duže od 9 sati dnevno. Do18 godina nema noćnog i rada nedjeljom. Ako stanujete kod poslodavca kao radnik u domaćinstvu, on vam mora obezbjediti smještaj koji štiti vašu privatnost.
  • Razumni otkazni rokovi. Poslodavac vas mora blagovremeno obavijestiti ako više ne želi da vas zaposli.
  • Pravo na AHV/IV (vidi poglavlje o socijalnom osiguranju).

  Nažalost, mnogi radnici bez dokumenata dobijaju premalo ili uopšte nemaju plate, a to je protivzakonito. Ako direktan razgovor sa poslodavcem ne uspije možete u određenim kantonima pokrenuti tužbu pred sudom za regulisanje prava iz radnog odnosa.

  Tužbu pred sudom za rad može podnijeti i lice koje ste ovlastili. Svoja prava iz radnog odnosa možete tražiti na sudu retrospektivno do pet godina, čak i ako ste napustili Švajcarsku.

  Savjet: Kada se prvi put predstavljate poslodavcu, onda postavite pitanja vezano za posao:

  Koliko ćete zarađivati? Koliko sati mora da radite? Koji posao mora da radite a koji ne?

  Učinite da radno vrijeme bude što jasnije. Ovo je posebno važno ako živite kod poslodavca. Takođe se dogovorite kojim danima ćete imati slobodno. Pitajte da li ove dogovore možete dobiti u pisanoj formi. Poslodavci su zakonski obavezni da vam izdaju ugovor o radu.

  Savjet: Svakodnevno zapišite koliko ste i šta ste radili. Sačuvajte pismena uputstva za rad (na papiru, SMS, E-Mail, itd.) i fotografišite svoje radno mjesto. Ako ste dokumentovali obavljeni posao, biće lakše ostvariti svoja potraživanja u slučaju problema sa poslodavcem.

  Savjet: Ako ste član sindikata, dobićete savjete i podršku na svakom koraku. Ne ustručavajte se, da se raspitate u kancelariji sindikata u vašem kraju.

  Pažnja! Mnogi ljudi su žrtve trgovine ljudima, a da toga nisu ni svjesni. Ako u Švajcarskoj radite zbog lažnih obećanja ili obmane o uslovima rada, ako ste primorani da radite pod prijetnjom nasilja ili zbog plaćanja nekog velikog duga - čak i uz vašu saglasnost - možete dobiti podršku i izaći iz ove situacije. Provjerite kod neke organizacije, članice platforme za borbu protiv trgovine ljudima: plattform-menschenhandel.ch.

 • Socijalna osiguranja

  Socijalna osiguranjag su obavezna za sve stanovništvo koje živi u Švajcarskoj. Najvažnija su Starosno osiguranje (AHV), invalidsko osiguranje (IV), porodični dodaci, osiguranje za slučaj nezaposlenosti (ALV), osiguranje od nesreće (UVG), osiguranje za naknadu dohotka (EO), profesionalno penziono osiguranje (BVG) i osiguranje za porodiljsko odsustvo.

  Svi poslodavci moraju prijaviti svoje zaposlene kod socijalnih osiguranja.

  Pažnja! To što ste prijavljeni kod socijalnog osiguranja ne znači da posjedujete boravišnu dozvolu. Vaš boravišni status i dalje je neregulisan. Ako ste prijavljeni kod socijalnih osiguranja dobićete certifikat o socijalnom osiguranju tkzv. («AHV-Ausweis»). Vaš poslodavac još uvijek vas zapošljava na crno ali vi ste osigurani  protiv invalidnosti i primaćete malu penziju u starosti, čak i ako više niste u Švajcarskoj.

  Pažnja! Ima poslodavaca, koji odbijaju doprinose od plate, ali ih ne uplaćuju u osiguranja! Ako niste dobili AHV karticu, to znači da vas poslodavac nije pravilno osigurao.

  Savjet: Razgovarajte sa svojim poslodavcem u vezi registracije kod socijalnih osiguranja. U svakom slučaju, unaprijed se informišite kod sindikata ili savjetodavnog centra o uobičajenoj praksi u Vašem kantonu.

  Savjet: Ako želite da napustite Švajcarsku: Obavezno se informišite o svojoj penziji prije nego što napustite zemlju.

  • Porodični dodaci i naknade za gubitak zarade: Pravo na ovu naknadu imate ako ste prijavljeni u nadležnom kantonalnom zdravstvenom fondu i imate AHV-karticu.
  • Naknada zbog nesolventnosti: Vi imate pravo na ovu beneficiju ako je vaš poslodavac insolventan.
  • Osiguranje za slučaj nezaposlenosti: vi nemate pravo na naknadu za slučaj nezaposlenosti, niti na mjere tržišta rada.

4. Obrazovanje i obuka

Djeca bez dokumenata imaju posebna prava i mogućnosti. Oni mogu da idu u školu i često dobijaju dodatnu podršku. Ako imate dijete ili ste i sami maloljetnik, raspitajte se u savjetodavnom centru o situaciji u školi u vašem kantonu.

 • Čuvanje djece i vrtić

  U mnogim kantonima, dnevni centri za čuvanje djece i druge ustanove za njegu su dostupne i za djecu bez dokumenata. Kantoni djelomično preuzimaju troškove. Osim toga, u većini kantona je moguće ili čak obavezno da djeca bez redovnog boravišnog stausa pohađaju vrtić.

 • Obavezna škola

  Tokom čitavog perioda obaveznog školovanja, državne škole moraju da prime svu djecu do 16 godina, bez obzira na njihov boravišni status. Pristup obaveznoj školi je besplatan.

  Savjet: Djeci mlađoj od 16 godina je najbolje da se obrate školskom savjetovalištu u svojoj školi ili uopšte na savjetodavnu službu.

 • Neobavezna škola

  Ne postoji osnovno pravo na obrazovanje nakon obaveznog školovanja. U nekim kantonima, međutim, možete, pod određenim uslovima, pohađati školu sekundarnog stepena II (gimnaziju/stručna škola sa maturom/tehničku školu), univerzitet ili višu školu. Na zahtjev su također moguće neke ponude međurješenja. U slučaju nedržavnih škola javlja se problem finasiranja.

 • Stručno osposobljavanje

  Stručno osposobljavanje za zanimanje nije moguće bez boravišne dozvole. Međutim ako osobe bez dokumenata imaju izgleda za školovanje, možete podnijeti zahtjev za boravišnu dozvolu  za vrijeme trajanja ovog školovanja. Sljedeći uslovi moraju biti ispunjeni:

  • Najmanje 5 godina da ste već pohađali školu u Švajcarskoj.
  • Svoju prijavu morate podnijeti u roku od 12 mjeseci od završetka obaveznog obrazovanja.
  • Morate biti u mogućnosti da pokažete da ste «dobro integrisani» i da poštujete švajcarski pravni sistem.
  • Otvoreno morate navesti svoj identitet.
  • Poslodavac mora obavijestiti kantonalne vlasti o svojoj spremnosti da vas zaposli.

  Pažnja! Ne postoji osnovno pravo na dozvolu za početak i završetak profesionalne karijere

  Obrazovanje. Dozvola se daje samo ako su ispunjeni svi uslovi. Rizik je veliki: Ako vaš zahtjev bude odbijen, postoji mogućnost deportacije i za vas i za vašu porodicu. Posebno se ispituje situacija cijele porodice. U ovom trenutku ne postoji garancija da će boravišna dozvola biti produžena na kraju obuke, čak i ako je to obično slučaj u praksi.

 • Podrška porodicama

  Za porodice sa djecom postoje popusti u mnogim oblastima života. To se odnosi na školske ponude, ili  i na kulturno umjetničke aktivnosti u slobodno vrijeme.

  Savjet: Škole i nastavno osoblje ne smiju davati kontakt podatke maloljetnika policiji. Nastavnici su osobe od povjerenja i skoro uvijek razumiju tešku situaciju djece bez dokumenata. Idite na roditeljske sastanke i uzmite učešća na druge školske događaje.  Ako imate strah, idite uz pratnju.

5. Kursevi jezika i socijalne aktivnosti

 • Kursevi jezika i socijalne aktivnosti

  Podstičemo vas da naučite lokalni jezik, usmeno i pismeno. Ovo je velika prednost za vaš svakodnevni život u Švajcarskoj. Možete bolje učestvovati u društvenom životu, izgraditi mrežu i efikasnije se zalagati za svoje interese.

  Često lokalne vlasti ili organizacije nude besplatne ili jeftine kurseve jezika  koji se mogu kombinovati sa poslom. U mnogim kantonima, osobe bez dokumenata imaju lakši pristup raznim aktivnostima.

  Ovo vam može pomoći da se povežete, da dođete do izražaja i da se informišete. Mnoge organizacije nude razgovorne radionice kao i lako dostupne društvene, političke kulturne i sportske aktivnosti.

  Učenje lokalnog jezika i običaja, kao i društveno umrežavanje, su od suštinskog značaja kada je u pitanju regulisanje vašeg statusa.

  Savjet: Obrazovna institucija za odrasle ECAP vam omogućava, da bez rizika pohađate različite kurseve: www.ecap.ch.

6. Stanovanje

 • Stanovanje

  Bez boravišne dozvole je teško naći smještaj. Često lica bez papira  (Sans-Papiers) moraju da iznajme preskupe, male stanove. Vi možete pravno obavezujući ugovor o iznajmljivanju  da potpišete. Ali stanodavac ili agencije često traže dokaz o regulisanju vašeg boravišnog statusa. 

  Često lica bez papira nađu stan tako što neka osoba koja legalno ovde živi za njih iznajmi stan. Ta osoba čini prekršaj  i  može biti kažnjena do 12 mjeseci zatvora, ali obično bude osuđena na novčanu kaznu sa nekoliko kaznenih dnevnica.

  Stanodavac ne smije zahtijevati mjesečnu kiriju, koja je iznad uobičajene za mjesto boravišta. Isto tako kirija ne smije biti masivno veća od kirije prethodnog stanara.

  Stanodavac smije tražiti depozit u maksimalnom iznosu od tri mjesečne kirije. Depozit će Vam biti pri napuštanju stana vraćen, ako uredno plaćate mjesečne kirije i ne prouzrokujete štetu u stanu. Obavezno za depozit tražite priznanicu.

  Ako ste zaposleni u domaćinstvu i stanujete kod poslodavca postoje posebni uslovi koji vas štite.

  Savjet: Važno je da budete u stanju da dostavite dokaz o uplati. Pitajte stanodavca, da li može da vam da uplatnice da uplaćujete kiriju na vaše pravo ime. Uplatnice su najbolji dokaz za uplaćene kirije i po potrebi kasnije za bilo koju potražnju natrag od stanodavca.

  Savjet: Ako stanodavac traži previsoku kiriju ili neće da vam vrati depozit  pokušajte uz pomoć savjetodavne službe sa njim pregovarati. Ako to ne pomaže, možete u nekim kantonima besplatno uključiti arbitražni odbor za pitanja stanovanja. Ako stanodavac nudi neprikladan smještaj za neodgovarajuću cijenu (prostorije štetne po zdravlje, podrum, itd.), on može, zbog iskorišćavanja vaše slabije pozicije biti kažnjen zatvorskom ili novčanom kaznom.

7. Policija i pravosuđe

Sa gledišta nadležnih vlasti, Vi kao lice bez papira već kršite zakon u Švajcarskoj samim Vašim prisustvom. Rad bez dozvole je dodatan prekršaj zakona. Međutim policija i pravosuđe moraju da Vas informišu o Vašim pravima i iste da poštuju.

Policija i pravosuđe

 • Policijske kontrole i vaša prava
  • Policija ne smije da sprovodi kontrole bez razloga za iste, a ima pravo da vas kako u privatnom tako i u javnom prostoru privede i provjeri vaš identitet ako ima razlog za sumnju da stojite u vezi sa izvođenjem nekog krivičnog djela.
  • Učešće na nedozvoljenim demonstracijama (ili na dozvoljenim, na kojima dolazi do nasilnih sukoba) može dozvoliti policiji da vas uhapsi.
  • Bez boravišne dozvole ćete najvjerovatnije biti sprovedeni do policijske stanice. Policija u prvih 24 sata vašeg zadržavanja u istražnom zatvoru može da vas ispituje bez prisustva advokata. Zamolite nakon 24 sata i prije mogućeg istražnog zatvora da budete posavjetovani od strane advokata (besplatno).
  • Nakon toga slijedi ispitivanje. Ispitivači moraju pristojno da se ponašaju prema vama: bez prijetnji, bez fizičkih ili psihičkih napada.
  • Zatražite kod ispitivanja prevodioca. Ne odgovarajte i ne potpisujte nikada ako niste sve tačno razumjeli.
  • Vi uvijek imate pravo, da ne date izjavu. Ne morate dati nikakve podatke o vašoj adresi, vašem poslodavcu i vašem društvu. Možete da odgovorite: «Nemam ništa da kažem na to». Bolje vam je da ne kažete ništa, nego da lažete. Laži se uglavnom prepoznaju i povjerenje je izgubljeno. Vaši lični podaci – dakle prezime, ime, datum rođenja i rodno mjesto – morate uvijek navesti.
  • Policija kod jedne obične kontrole ne smije bez razloga da vas pretresa, dakle ne smije da vas opipava ili čak da sprovodi intimnu kontrolu vašeg tijela. Ali ona smije ipak da vas pretrese u policijskoj stanici ako misli da je to neophodno. Pregledi, skidanje do gola, mora da se obavi u dva koraka (prvo gore, pa onda dole, ili obrnuto, nikad cijelo tijelo odjedanput) i to se izvodi od strane osobe istog pola. Ako ste trans-osoba, onda treba da zamolite, da vas pregleda osoba čiji je registrovan pol, odgovara vašem polu. Pretresi za koje tijelo treba biti golo, na primjer intimni pretres, smiju se sprovesti samo od medicinskog školovanog osoblja, koje ne pripada policijskom korpusu. Ako ste podvrgnuti vaginalnoj ili analnoj kontroli, ta kontrola mora biti sprovedena od doktora ili medicinskog stručnjaka, koji ne mora bezuslovno biti istog pola kao vi. Vi ne možete odbiti pregled, ali možete da odbijete vaginalni i analni pregled, ako Vam to nanosi značajnu bol.
  • Policija smije da izvrši kućni pretres samo ako ima nalog za kućni pretres. Prema imigracionom i integracionom zakonu policija smije tokom postupka protjerivanja ili deportacije da pretrese lice i stvari koje nosi sa sobom radi obezbjeđenja putnih i ličnih isprava, čak i bez sudskog nalog.
  • Policija može oduzeti predmete i dokumente koje ste ponijeli sa sobom i da ih zaplijeni. Zatražite priznanice za sve zaplijenjene predmete. Zatražite da vaše lične bilješke, agenda, telefon ili slično budu zaključani. Policijski službenici ne smiju da čitaju vaše lične stvari niti da prave kopije. Samo istražni sudija može dati nalog da lični podaci ne budu zaključani.
  • Zaključajte Vaš mobilni telefon šifrom, tako da policija ne može tek tako imati uvid u vaše poruke i kontakte. Vi niste ni u kom slučaju u obavezi da vašu šifru podijelite sa drugima.
  • Prijavite svaku povredu vaših prava organizaciji za ljudska prava "Augenauf".

  Ako je pokrenut ili obustavljen krivični postupak, ako ste uhapšeni ili pušteni na slobodu ili ako je presuda izrečena protiv vas, državne vlasti komuniciraju međusobno. Po pravilu policija vas nakon ispitivanja prijavljuje Migracionim vlastima, nakon čega sudija donosi presudu da budete isporučeni u državu vaše nacionalnosti. Po pravilu sa tom presudom dobijate i zabranu boravka u Švajcarskoj za najmanje 2-3 godine. Vi možete biti kažnjeni novčanom ili zatvorskom kaznom od godinu dana ili više. Sudske vlasti mogu da nalože pretres vašeg stana ili drugih prostorija ako postoji sumnja da tamo nešto krijete ili da se tamo nalaze vaše putne isprave. Imigraciona policija može dati nalog za protjerivanje. Vi ostajete u pritvoru sve dok vlasti ne regulišu vaše protjerivanje. Zakonitost vašeg hapšenja se mora sudski preispitati u roku od 96 sati od strane sudije. Maksimalno zadržavanje zbog isporučivanja ili protjerivanja iznosi 18 mjeseci i može dovesti do dodatnog pritvora zbog neposlušnosti  (za maloljetnike između 15 - 18 godina maksimalan rok je 12 mjeseci). Protiv zatvorske naredbe možete uložiti žalbu, ali to je povezano sa troškovima. Na svaka 3 mjeseca sudija provjerava saslušanjem, da li postoji osnova za produženje zatvorske kazne.

  I vaš poslodavac rizikuje zakonske sankcije krivičnog zakona (novčana ili kazna zatvora).

  Što se tiče Vaših prijatelja, većina osoba sa kojima ste u kontaktu ne rizikuje sankcije, osim ako su državne vlasti mišljenja  da vam "olakšavaju"  (npr. ako su vas već primili). U ovom slučaju oni rizikuje neku manju novčanu kaznu.

  Savjet: Obratite se odmah savjetovalištu za pravna pitanja ako vas je policija zadržala.

8. Pomoć ako ste ugroženi

 • Pomoć ako ste ugroženi

  Ako ste osoba kojoj je potrebna pomoć, vi nemate pravo na socijalnu pomoć. U toj situaciji imate pravo na pomoć kao ugrožena osoba, dobijate pomoć u hrani, smještaju, odjeći i za osnovne medicinske troškove. Ali to isto tako znači da se morate prijaviti kod kantonalnih vlasti što vam otežava podnošenje zahtjeva za regulisanje vašeg statusa, pošto finansijski niste više nezavisni.

  Ako je vaš zahtjev o azilu odbijen ili ste dobili odluku da se neće rješavati, pod određenim okolnostima imate pravo na nužnu pomoć, koja vam garantuje egzistencijalni minimum.

9. Diskriminacija

 • Diskriminacija

  Diskriminacije krše osnovna ljudska prava i ljudsko dostojanstvo. Ipak mnogo ljudi u Švajcarskoj doživljava rasizam i diskriminaciju – u privatnom životu, u odnosu sa državnim organima vlasti, u javnom životu i na radnom mjestu.

  Švajcarski zakoni nisu efikasni u borbi protiv rasizma i drugih vrsta diskriminacije.

  Ljudi, koji su izloženi diskriminacijama su suočeni sa različitim preprekama poput problema iznošenja dokaza a i straha od socijalnih, političkih, pravnih i finansijskih posljedica.

  Mi smo solidarni! Svakim danom solidarne organizacije i sindikati rade na tome da se poboljašuju zakoni i njihova primjena kako bi bi se protiv rasizama i svake vrste diskriminacije efikasno djelovalo. Sačuvajte što je moguće više dokaza i obratite se nekom savjetovalištu. Dobićete podršku.

10. Rizik od prijave migracionoj upravi

 • Rizik od prijave migracionoj upravi

  Zakon obavezuje određene organe vlasti da vaše podatke dostave migracionoj upravi ako imaju sumnju ili ako su informisani o tome da vaš boravišni status nije rugulisan. Važno je znati koji su to organi vlasti.

  U većini kantona ovi organi vlasti moraju sistematski da podatke o vama dostave migracionim službama:

  • Policijska uprava, vlasti za sprovođenje krivičnog postupka i sudovi za krivični postupak
  • Poreska uprava i izvršne vlasti za socijalna osiguranja
  • Uprava za azil
  • Matične službe (uglavnom su izuzetak matične službe za izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih i potvrde o priznavanju očinstva)
  • Inspektorati za rad, Službe za kontrolu tržišta rada, blagajne za isplatu naknade za nezaposlena lica i uredi za nezaposlena lica

  Suprotno tome principijelno možete imati povjerenje kada su u pitanju ovi organi vlasti i organizacije:

  • škole i obrazovne institucije
  • medicinske ustanove, zdravstvene službe i medicinsko osoblje
  • javni izvršitelji zdravstvenog osiguranja
  • organizacije za pomoć žrtvama
  • advokati
  • udruženja (savjetodavne službe, advokatske kancelarije, organizacije za pomoć)
  • sindikati

  Savjet: Ova lista nije kompletna i postoje razlike od kantona do kantona. Ako imate nedoumice kojoj ustanovi možete vjerovati – posebno kada su u pitanju civilni sudovi, sudovi za prava iz radnog odnosa – obratite se nekom savjetovalištu ili nekom sindikatu.

Zahtjevi sindikata Unija

Mi tražimo kolektivno regulisanje

Već godinama u Švajcarskoj lica bez dokumenata (Sans-Papiers) se bore zajedno sa grupama za podršku za jedno kolektivno rješenje i regulisanje ovog problema. Neka dostignuća su postignuta: Hiljade boravišnih dozvola i pravo na zdravstveno osiguranje za sve. U regionima gdje su lica bez dokumenata (Sans-Papiers) dobro organizovana, pružaju se nove mogućnosti. Tako je kampanja «Opération Papyrus» u Ženevi , na primjer 2017. i 2018 dovela do regularizacije statusa boravka za preko 2800 lica bez dokumenata Sans-Papiers. Ženevski kriterijumi za regularizaciju:

 • Dužina boravka od pet godina za porodice sa djecom školskog uzrasta – kriterijum petogodišnji boravak se odnosi na jednog člana porodice
 • Dužina boravka od deset godina za pojedince, parove bez djece ili parove sa djecom koja još nisu školskog uzrasta
 • Dobra «integracija»; potvrda jezičkog nivoa A2. Najmanje mora da se priloži dokaz da je ovaj nivo o jeziku u toku
 • Nema krivičnih osuda, nema ponovnih osuda za neregulisan boravak i za rad na crno i nema uzastopnih zabrana ulaska u Švajcarsku
 • Potpuna finasijska nezavisnost i bez dugova
 • Imate zaposlenje

Da postoji dobar razlog, da ste angažovani u različitim Sans-Papiers-kolektivima za pružanje podrške licima bez dokumenata Sans-Papiers u vašem regionu!

Savjet: Kao zaposleno lice bez dokumenata Sans-Papier možete bez rizika da se učlanite u sindikat. Sindikati svakodnevno vode borbu za pravedno društvo zasnovano na solidarnosti. Pošto sindikat zastupa interese svojih članova bez obzira na pravnu situaciju, sindikat vam može dati savjete i podršku, na primjer u sudskim postupcima.

Korisne adrese

Ova strana je obrađena od strane sindikata Unija u saradnji sa savjetodavnim službama za Sans-Papiers.